Vervolgonderzoek

Indien de quick scan flora en fauna daar aanleiding toe geeft kan het wettelijke en moraal gezien nodig zijn om een vervolgonderzoek uit te voeren en welke vervolgstappen nodig zijn. Binnen het vervolgonderzoek wordt antwoord worden gegeven op alle openstaande vragen omtrent  het ecologische effect van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld:

  • Wordt er door de vastgestelde soorten gebruik gemaakt van het plangebied en in welke vorm van gebruik is dit?
  • Wordt er gebruik gemaakt van het plangebied als foerageergebied of als vliegroute (in geval van vleermuizen?
  • Is er sprake van essentieel foerageergebied?
  • Kunnen er mitigerende maatregelen worden uitgevoerd waardoor om de negatieve gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te verzachten?
Gemeentehuis Waalre

Een voorbeeld van een vervolgonderzoek is de sloop van het door brand gedeeltelijk verwoeste gemeentehuis van Waalre.

In sommige gevallen kan worden volstaan met alleen het nemen van mitigerende maatregelen. Dit kan alleen als deze maatregelen er voor zorgen dat de verbodsbepaling uit de Wet Natuurbescherming niet worden overtreden. Voorbeelden van mitigerende maatregelen zijn:

  • Het werken buiten het broedseizoen.
  • Het tijdelijk plaatsen van faunaschermen (men name t.b.v. amfibieën en reptielen) om te voorkomen dat soorten op de werklocatie komen.

In andere gevallen dient er een combinatie van mitigerende of compenserende maatregelen uitgevoerd te worden in combinatie met een ontheffing van de verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming.

Resultaten vervolgonderzoek

Vervolgonderzoeken en mitigatie- en compensatieplannen zijn altijd maatwerk. Bureau van Nierop heeft ruime ervaring met het uitvoeren van vervolgonderzoeken en het opstellen van praktische en werkbare mitigatie- en compensatieplannen. Door onze ervaringen uit de praktijk en onze praktische denkwijze zijn wij goed in staat om mee te denken met de opdrachtgever om tot werkbare en passende oplossingen te komen.

Onklaar maken van de spouwmuren voor de vestiging van vleermuizen