Gedragscode Bosbeheer

De gedragscode bosbeheer is een hulpmiddel voor bosbeheerders en aannemers om reguliere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld houtoogst, uit te kunnen voeren, zonder dat er een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming moet worden aangevraagd.

Bij het uitvoeren van bosbeheer kan niet altijd worden voorkomen dat in strijd met de verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming wordt gehandeld. Er zijn echter uitzondering die het mogelijk maken dat bepaalde werkzaamheden, waaronder bestendig beheer en onderhoud, mogelijk zijn via een vrijstelling. Een voorwaarde van deze vrijstelling is dat er wordt gewerkt middels door de Staatssecretaris van EZ goedgekeurde gedragscode.

Aan het uitvoeren van een inventarisatie en het opstellen van de gedragscode zijn voorwaarden verbonden. Zo mag de inventarisatie alleen worden uitgevoerd door een ecologisch deskundige. Dit is iemand met ruime ervaring die ter zake aantoonbare kennis heeft op het gebied van soort specifieke ecologie.

Bureau van Nierop heeft ruime ervaring met het uitvoeren van inventarisaties in het kader van de gedragscode en het opstellen van de gedragscode. Wij voeren regelmatig inventarisaties uit in het kader van zomervellingen van TBO’s en/of aannemers. Hierbij geven wij per afdeling aan of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd volgens de gedragscode. Hierbij wordt gekeken of er broedgevallen aanwezig zijn, zoals opgenomen in de gedragscode en/of de houtopstand voldoet aan de voorwaarden uit de gedragscode voor het werken tijdens het broedseizoen.

Beschermde soorten en elementen worden door ons in het terrein m.b.v. een GIS applicatie vastgelegd  met GPS en direct verwerkt in GIS. Daarnaast worden beschermde of bijzondere elementen in het terrein gemarkeerd. Zie voorbeeld van een uitgevoerde gedragscode voor de gemeente Son.

Kaart gedragscode Woonbos Gemeente Son