Beheer

Alles in 1 hand

Bureau van Nierop ondersteunt diverse terrein beherende instanties in hun dagelijks beheer. Dit kan door te adviseren, blessen, houtmeten, inventariseren, bestrijding van ongewenste soorten, snoeien, boomverzorging etc. Voor een aantal gemeentes, boseigenaren en landgoederen wordt ook een totaalpakket geleverd. Hierbij wordt jaarlijks een werkplan geschreven waarin de werkzaamheden worden beschreven en toegelicht aan de hand van kaarten en tabellen.

Werkplan

Jaarlijks stellen wij een werkplan op waarin antwoord wordt gegeven op de vragen: Wat doen we? Waar? En hoe? De kosten en opbrengsten worden begroot volgens ervaringscijfers of normbedragen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in regulier beheer/onderhoud en investeringen of projecten. Onder regulier beheer en onderhoud worden de vaste werkzaamheden verstaan zoals; houtoogst, bestrijding van ongewenste soorten, onderhoud aan wegen en paden. De aanvullende projecten of investeringen zijn zaken als; het eenmalig plaggen van heideterreinen, plaatsen van nieuwe slagbomen of bebording en bosverjonging (planten of klepelen).

Directie en toezicht

Op de uit te voeren werkzaamheden houden wij afhankelijk van de soort werk dagelijks toezicht. Wet- en regelgeving zijn complex en moeten immers goed nageleefd worden. Wij zorgen voor de benodigde formulieren, keuringsrapporten, ecologisch werkprotocol en een werkomschrijving. Met de betreffende aannemer wordt overleg gevoerd en hiervan wordt een verslag gemaakt. Daarnaast voeren wij de administratie namens onze opdrachtgevers zodat het budget niet wordt overschreden.

Kleinschalig onderhoud zelf oplossen

Een medewerker van Bureau van Nierop signaleert niet alleen problemen zoals kapotte sloten van slagbomen, ontbrekende toegangsborden of gevaarlijk hangende bomen, maar lost deze problemen meestal direct zelf op. Dit kan doordat medewerkers niet alleen hoog opgeleid zijn, maar ook een praktische instelling hebben. Hierdoor kunnen allerlei werkzaamheden door dezelfde persoon worden uitgevoerd en worden overheadkosten door het overdragen van informatie, leveren kaartmateriaal, aanbestedingsprocedures etc. laag gehouden. Een beheermedewerker moet niet alleen kijken naar werk maar ook de handen uit de mouwen steken.