Mariapeel Limburg

Ecologisch toezicht

Voorbeeld te dempen sloot2

De Mariapeel is een natuurgebied gelegen in de Gemeente Horst aan de Maas in de provincie Limburg. Het circa 1.400 hectare grote natuurgebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en vormt samen met de Deurnesche Peel en het Grauwveen het Natura 2000 gebied “Deurnesche Peel & Mariapeel. In het verleden bestond dit gebied en de omgeving uit een uitgestrekt hoogveengebied. Hoogveen bestaat uit een bovenlaag van levende planten, vooral veenmos, met daaronder een laag van afgestorven plantenresten, die in het verleden soms wel 6 meter dik waren. In de periode 1850 – 1950 zijn grote delen van de pelen afgegraven voor de winning van turf. Na de turfwinning zijn grote delen van de gebieden ontgonnen om er landbouwgrond van te maken. Enkele gebieden, waaronder de Mariapeel, zijn ontkomen aan de ontginningen en gespaard gebleven als natuurgebied.

Staatsbosbeheer gaat in de periode 2015 – 2018 een aantal hydrologische maatregelen uitvoeren die moeten gaan leiden tot een herstel van het hoogveen in de Mariapeel. De maatregelen bestaan o.a. uit het dempen van sloten en het aanleggen van kades. Het doel is om er voor te zorgen dat er een voldoende hoog en stabiel waterpeil ontstaat.

Omdat de Mariapeel en bijzonder en kwetsbaar beschermd natuurgebied is, waar een groot aantal beschermde en kwetsbare planten- en diersoorten voorkomen dienen de werkzaamheden onder ecologische toezicht uitgevoerd te worden. Bureau van Nierop is ingehuurd om het ecologisch toezicht tijden de werkzaamheden uit te voeren. Dit houdt in dat voor de werkzaamheden inventarisaties worden uitgevoerd om in kaart te brengen of er beschermde soorten, verblijfplaatsen of leefgebied aanwezig is, waarmee tijdens de werkzaamheden rekening gehouden moeten worden. Indien deze aanwezig zijn wordt door Bureau van Nierop gekeken hoe de werkzaamheden dan uitgevoerd moeten worden om te voorkomen dat er schade aan planten of dieren ontstaat en om te voorkomen dat de Wet Natuurbescherming wordt overtreden.

das
Onderzoek naar dassen met behulp van een cameraval