Quick scan flora en fauna

Een quick scan flora- en fauna is de eerste stap van ecologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van een ruimtelijke ingreep.  Tijdens een dergelijk onderzoek wordt gekeken of er beschermde dier- en/of er plantensoorten aanwezig zijn die worden beïnvloed door de maatregelen. Door dit in een vroeg stadium in kaart te brengen kan vertraging bij de uitvoering worden voorkomen.

Een quickscan flora- en fauna wordt op de volgende wijze uitgevoerd:

Inspectie op boomholtes

Door het uitvoeren van een literatuurstudie wordt bepaald welke soorten, op basis van hun verspreiding potentieel in het plangebied of in de directe omgeving kunnen voorkomen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, gegevens van de NDFF en beschikbare verspreidingskaarten.  Ook wordt er in deze fase gekeken of het plangebied beschermd is en of er beschermde gebieden in directe omgeving aanwezig zijn zoals Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS of Ecologische Hoofdstructuur) of Natura 2000.

De tweede stap is het uitvoeren van een veldbezoek door een ecoloog. Tijdens dit veldbezoek wordt er zoveel mogelijk concrete informatie verzameld over de aanwezigheid van beschermde soorten. Ook wordt, op basis van de gebiedskenmerken en literatuurstudie gekeken of het plangebied bepaalde functies kan hebben voor beschermde soorten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen.

Op basis van de gegevens verkregen uit de onderzoeken wordt een effectenanalyse gemaakt. Deze wordt uitgevoerd door de geplande maatregelen weg te zetten tegen de (potentieel) aanwezige flora, fauna of functies. Als de effecten bekend zijn kan er worden getoetst aan de Wet Natuurbescherming.

Als laatste worden er conclusies en aanbevelingen gedaan op basis van de resultaten van het onderzoek. Het kan zijn dat er geen aanvullend onderzoek meer nodig is, of dat er met eenvoudige mitigerende maatregelen ecologische schade of een overtreding van de Wet Natuurbescherming kan worden voorkomen.

Platbuik

In sommige gevallen kan op basis van een quick scan echter niet worden uitgesloten dat er negatieve gevolgen zijn voor beschermde soorten, of is het niet duidelijk wat de gevolgen zijn. In deze gevallen is het noodzakelijk om aanvullend onderzoek uit te voeren. Bureau van Nierop heeft ruime ervaring met het uitvoeren van vervolgonderzoeken naar verschillende soortgroepen.